Definicje

 

/Cena/ wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).

/Konsument/ osoba fizyczna zawierająca z Sprzedawcą umowę̨ sprzedaży lub innej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą.

/Klient/ Każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu dokonująca zamówienia Towarów jako Konsument w myśl przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy
o prawach konsumenta lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje czynności prawnej, które nie mają dla niej charakteru zawodowego;

/Pliki cookie/ pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

/Polityka Prywatności/ dane informujące o sposobie przetwarzania danych osobowych.

/Zamówienie / oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.

/Towar/ produkty prezentowane i dostępne w Sklepie.

/Sklep/ prowadzi sprzedaż detaliczną przez właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

/Sprzedawca/ /Właściciel sklepu/ Nature Queen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000541270 , NIP 782-285-67-41.

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej “Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej “Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Nature Queen Sp. z o.o., Św. Wawrzyńca 34, 60 – 541 Poznań, NIP: 7822576741, tel. +48790407500,
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie Sklepu, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca. Zmiana cen nie odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed wprowadzeniem zmiany cen.

 

§3
Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
  2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym albo płatności kartą, Klient w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku zapłaty za Produkt z góry, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

§4
Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Termin realizacji (wysłania)  zamówienia wynosi 3 dni robocze, w przypadku gdy dostępne są wszystkie produkty. W przypadku braku towaru realizacja może się wydłużyć.
 5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia wad, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

 

§5
Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wadliwości towaru (niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu) Klient ma prawo złożyć reklamację.
 2. W przypadku wadliwości towaru Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę̨̨ listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta.
 5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Użytkownikowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.
 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 7. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6
Warunki zawierania umów przez przedsiębiorców

 1. Strony ustalają̨, że w przypadku dokonywania zakupów przez przedsiębiorcę̨, który nie podlega ochronie przewidzianej dla konsumentów w myśl obowiązujących przepisów (w szczególności kodeksu cywilnego) (tu dalej również jako: ,,Kupujący’’) zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem stosowania w pierwszej kolejności postanowień niniejszego punktu Regulaminu.
 2. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie mają zastosowania do umów zawartych przez Konsumentów.
 3. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającymi z wystawianej przez Sprzedawcę faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień́ umowy sprzedaży.
 4. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.
 5. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na które Sprzedawca nie miał wpływu (takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, itp.).
 7. Ceny podawane przez Sprzedawcę̨ są cenami brutto i są podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
 8. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedawcę do przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już̇ przyjętych zamówień. Sprzedawca możne uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 9. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedawcy należą się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, chociażby Sprzedawca nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Sprzedawcy należą się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 10. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.
 11. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Kupującego
  z momentem wydania mu go przez Sprzedawcę.
 12. Koszt i ryzyko transportu Produktów obciąża Kupującego.
 13. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić
  w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 3 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedawcy zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
 14. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem Produktu z magazynu Sprzedawcy o czas dłuższy niż 7 dni albo nie dokonał w uzgodnionym terminie odbioru Produktów w innym uzgodnionym miejscu, Sprzedawca wezwie Kupującego do odbioru Produktu w terminie 7 dni od daty wysłania wezwania na wskazany wcześniej adres.
 15. Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów – w tym zakresie strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy lub jej naruszenie (na przykład niedotrzymanie lub nieterminowe wykonanie niniejszej Umowy lub błąd popełniony podczas przygotowywania Zamówienia lub Potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku jakichkolwiek nieautoryzowanych działań itp.), chyba że można je przypisać umyślnemu niewłaściwemu postepowaniu.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć – w szczególności lecz nie wyłącznie: epidemię, wojny, kataklizmy, uwarunkowania atmosferyczne, wprowadzone prawnie ograniczenia w prowadzeniu działalności (siła wyższa).

 

§7
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument możne w terminie 14 dni od dnia złożenia lub odebrania Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się̨ na końcu niniejszego Regulaminu – jednak nie jest konieczne korzystanie z niego.
 2. Zawiadomienie Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa odstąpienia należy wykonać w sposób jednoznaczny (np.: za pośrednictwem poczty elektronicznej email, poczty tradycyjnej, faxu).
 3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów w Sklepie.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 5. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie,
  o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 

§8
Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 5. Dane te są zbierane i wykorzystywane przez Administratora zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.

 

§9
Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 2. Treści znajdujące się na Stronie internetowej sklepu mogą̨ stanowić́ utwory i w związku
  z tym mogą̨ podlegać́ ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r.
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W szczególności Portal może zawierá znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki.

 

§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zastrzega się prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Portalu i wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem
  w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 6. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić
  o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,
  a w szczególności Kodeksu cywilnego.

§11
PRYWATNOŚĆ

 1. Korzystanie z Usług świadczonych za pomocą Sklepu może wymagać podania danych osobowych przez Klientów. Dane te są zbierane i wykorzystywane przez Administratora zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.
 2. Każdy Klient jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy informacji związanych z dostępem do Sklepu (w szczególności haseł), a jakiekolwiek upublicznianie danych osobowych w sieci Internet odbywa się na jego wyłączne ryzyko.
 3. W przypadku przekierowania z Portalu na inny portal internetowy administrowany przez inny podmiot, podawanie swoich danych osobowych w tym innym portalu odbywa się na wyłączne ryzyko Klienta.

 

§12
ZAŁĄCZNIK

 1. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Regulamin nabycia i wykorzystania Vouchera prezentowego Nature Queen, który stanowi jego integralną część.
 2. Akceptacja Regulaminu Głównego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu nabycia i wykorzystania Vouchera prezentowego Nature Queen.