§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Celebracja Natury” zwanym dalej „Konkursem”, oraz warunki na jakich Organizator Konkursu będzie mógł korzystać ze zgłoszonych przez Uczestników do Konkursu utworów słownych oraz innych materiałów.

2. Organizatorem konkursu, fundatorem nagród i Administratorem Danych Osobowych jest Nature Queen Sp. z o.o, ul. Św. Wawrzyńca 34, 60-541 Poznań, NIP 7822576741, REGON 360175947, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs jest prowadzony na terenie całej Polski za pośrednictwem portalu społecznościowego www.instagram.com (zwanym dalej „Instagram”) na profilu „naturequeen.pl”, prowadzonym pod adresem https://www.instagram.com/naturequeenpl (zwanym dalej „Profilem”).

4. Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, administrowany ani stowarzyszony z Instagramem. Informacje podawane przez Uczestnika Konkursu po ogłoszeniu zwycięzców (osób nagrodzonych) są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Instagramowi. 

Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

5. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram Inc. i nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

6. Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

7. Konkurs odbywa się w zgodzie z obowiązującym, polskim prawem oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 2 Czas trwania Konkursu

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

2. Konkurs trwa od 01.03.2023 roku do 05.04.2023 roku, do godziny 12:00.

3. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na Profilu przez Organizatora nie później niż w dniu 07.04.2023 r.

4. Czynności związane z odbiorem nagród zakończą się do dnia 17.04.2023 r.

§ 3 Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promowanie marki Nature Queen.

§ 4 Warunki uczestnictwa

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, która spełnia wszystkie wymagania określone w §4 Regulaminu, wyraża zgodę na dobrowolne przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych Organizatorowi, akceptuje niniejszy Regulamin i prawidłowo wykona zadanie konkursowe.

3. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające własny, prawdziwy profil osobowy (tj. konto założone na prawdziwe imię i nazwisko, możliwe do zweryfikowania z dowodem osobistym lub innym równoważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika) na Instagramie. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że konto, z którego dokonano zgłoszenia, należy do innej osoby.

4. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora i Fundatora nagród oraz członkowie ich rodzin, a także osoby niepełnoletnie.

5. Do odbioru nagrody niezbędne będą następujące dane osobowe:

– imię i nazwisko Uczestnika konkursu, adres zamieszkania oraz numer telefonu.

Podanie przez Uczestnika powyższych danych jest dobrowolne, ale zarazem konieczne, aby otrzymać i odebrać nagrodę. Nature Queen zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że podane przez Uczestnika dane są niezgodne z prawdą.

6. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje go, jak też wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z §11 niniejszego Regulaminu oraz udziela zgody na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko) na Profilu w ramach listy zwycięzców.

7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika Organizator jest uprawniony do wykluczenia go ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie i niezwłocznego usunięcia opublikowanych przez niego komentarzy.

§ 5 Opis Konkursu

Uczestnik Konkursu, w terminie od 01.03.2023 roku do 05.04.2023 r. (do godz. 12.00), ma za zadanie:

a) wejść na Profil „naturequeen.pl” prowadzonym pod adresem https://www.instagram.com/naturequeenpl (zwanym dalej „Profilem”);

b) odnaleźć post z zadaniem konkursowym (post ogłaszający konkurs);

c) dokonać zgłoszenia konkursowego, czyli opublikować w swoim poście/reelsie: Jak celebrujesz Naturę?

Odpowiedź na pytanie konkursowe należy zamieścić na swoim profilu z hashtagiem #naturequeen #CelebracjaNatury. Materiały opublikowane w innych miejscach (np. przesłane w prywatnej wiadomości do administratora Profilu, opublikowane pod innym postem) nie będą brane pod uwagę, podobnie jak Prace konkursowe opublikowane po upływie terminu trwania Konkursu (określonym w § 5 Regulaminu).

2. Z umieszczonych pod postem konkursowym Prac Konkursowych Komisja Konkursowa wytypuje 3 zwycięzców.

3. Ewentualne informacje zamieszczane w poście/reelsie nie mogą naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, nie mogą naruszać dóbr osobistych innych osób i podmiotów, nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także muszą być zgodne z Regulaminem Instagrama oraz Regulaminem Konkursu.

4. Komentarze zawierające treści niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą brane pod uwagę i nie będą stanowiły podstaw do otrzymania nagród przyznawanych na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Posty/Reelsy Uczestników Konkursu będą zapisywane na Profilu. Organizator zastrzega, iż nie prowadzi bazy treści Uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości wynikające z działania mechanizmu Instagrama czasowe przerwy w działaniu portalu Instagram, a także za ewentualne usunięcie komentarzy przez portal Instagram. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za treść i charakter komentarzy publikowanych przez Uczestników Konkursu.

8. Organizator może nie wziąć pod uwagę treści bez podania przyczyny, w szczególności gdy stwierdzi, że zgłoszona przez Uczestnika Praca Konkursowa:

a) narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne;

b) narusza regulamin Instagrama;

c) ma charakter erotyczny lub pornograficzny;

d) zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną, itp.);

e) zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą;

f) narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób;

h) zawiera treść reklamową.

§ 6 Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

1. W ramach Konkursu może zostać wyłonionych 3 zwycięzców. Każdemu zwycięzcy (tej samej osobie) może być przyznana tylko jedna nagroda.

2. Łączna liczba nagród w Konkursie wynosi 3.

3. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na Profilu przez Organizatora do dnia 07.04.2023 r.

4. Organizator zapewnia w konkursie następujące nagrody: trzy zestawy kosmetyków Nature Queen. Pula nagród będzie miała wartość nie większą niż 1500 zł. Termin przekazania nagród ustalany jest indywidualnie po kontakcie z Organizatorem.

5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę lub jej zamiany na inną nagrodę. Nagrody nie mogą być przekazywane na rzecz innych Uczestników Konkursu. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie, żadnemu z jego Uczestników nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych wydatków. Uczestnicy nie uzyskują praw do nagród z tytułu samego uczestnictwa w Konkursie.

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni poprzez Komisję Konkursową spośród autorów Prac Konkursowych zgłoszonych w trakcie trwania Konkursu. Komisja Konkursowa będzie składać się z 3 przedstawicieli Organizatora, w tym Przewodniczącego.

7. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora do czuwania nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, wyłoni zwycięzców na podstawie następujących kryteriów:

a) zgodność zgłoszonych Prac Konkursowych z celem Konkursu, wyrażonym przez Organizatora konkursu w § 3 niniejszego Regulaminu;

b) kreatywność Pracy Konkursowej;

c) zgodność z tematyką i wymogami formalnymi Konkursu.

8. Decyzje o przyznaniu nagród będą zależne od własnej oceny Komisji, zaś Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Decyzje Komisji zapadają większością głosów obecnych członków Komisji. Protokół z posiedzenia Komisji będzie dostępny w siedzibie Organizatora.

9. Jeżeli po zakończeniu terminu przyjmowania Prac Konkursowych, ich ilość będzie niewystarczająca do przyznania wszystkich nagród, nieprzyznane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

10. Zwycięzcy, którym zostaną przyznane nagrody na podstawie niniejszego Regulaminu w ramach Konkursu zostaną poinformowani za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Instagram, najpóźniej 31.03.2023. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na Profilu przez Organizatora.

11. Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez Zwycięzców w odpowiedzi na wiadomość Organizatora z powiadomieniem o wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki ani za inne reklamacje dotyczące pracy firmy kurierskiej.

12. W przypadku nieodesłania przez Zwycięzcę wiadomości zwrotnej z informacją o adresie oraz wymaganą zgodą w terminie 5 dni od daty wysłania przez Organizatora powiadomienia o wygranej lub w przypadku nieodebrania przesyłki z nagrodą, Zwycięzca traci prawo odbioru nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody zdobywcy Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych zwycięzców.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Regulaminu, zasad wyłaniania zwycięzców można zgłaszać na adres Organizatora.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, na który ma być kierowana korespondencja Konkursu, oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacja będzie rozpatrywana przez Komisję. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany listownie pisemnie na adres podany w reklamacji, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Organizatora

4. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.

§ 8 Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki użytkownicy Instagrama/ Profilu korzystają z udostępnionej im przestrzeni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) szkody spowodowane wpływem umieszczonych na Instagramie/ Profilu treści;

c) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia;

d) straty lub zniszczenie treści przesłanych na Instagrama/ Profil drogą elektroniczną;

e) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Konkursu w związku z interakcjami z Akcją promocyjną;

f) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Instagrama/ Profilu.

§ 9 Naruszenie Regulaminu

1. Każde naruszenie niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator i jest ona ostateczna.

2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.

3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursu będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisu Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, pisząc na adres e-mail: queen@naturequeen.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych.

4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§ 11 Informacje dotyczące danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest Nature Queen Sp. z o.o, ul. Św. Wawrzyńca 34, 60-541 Poznań, NIP 7822576741, REGON 360175947. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się skontaktować na adres e-mail: queen@naturequeen.pl

2. Podstawowym celem, dla którego są przetwarzane dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu „Konkurs – Celebracja Natury” (dalej zwana „Konkursem”), włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania otrzymanych danych, jest umowa (o treści regulaminu Konkursu), zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie, o ile zgłaszana jest własna osoba do Konkursu lub jeśli zgłaszana jest osoba trzecia. Jeżeli określona osoba zgłosiła do udziału w Konkursu osobę trzecią, podstawą przetwarzania danych osobowych w tym Konkursie będzie odrębnie uzyskana zgoda osoby zgłoszonej. Jeśli zostanie wyrażona na to odrębna i wyraźna zgoda, to dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej. Dane osobowe będą także przetwarzane w celach rozliczeniowo – podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo – podatkowych. Zbierane dane będą także przetwarzane w celu dochodzenia praw i obrony Organizatora przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego Organizatora, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, Administrator Danych poinformuje o tym.  

3. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu) są pobierane tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że umowa nie będzie mogła być zawarta lub wykonana. Dotyczy to także danych, które muszą być zebrane z uwagi na ciążący na Organizatorze obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli dane osobowe są pozyskiwane w oparciu o zgodę osoby, które dane dotyczą, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które zostały wskazane w prośbie o wyrażenie zgody.

4. Odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą:

a. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Organizatora i Administratora Danych, którym, dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

b. podmioty, którym przetwarzanie danych osobowych zostanie powierzone w związku z wykonywaniem na rzecz Administratora usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi elektronicznej, podmiot obsługujący ankiety;

c. inni odbiorcy danych – np. partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z grupy kapitałowej;

d. organy publiczne, w tym Urzędy Skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. Okres przechowywania danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzane będą przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawarcia umowy. Okres ten został wydłużony dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług, będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu dotyczącej takiego sposobu korzystania z danych lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od ostatniego kontaktu z Administratorem Danych. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych będą przechowywane przez 6 lat od końca roku, w którym zakończyła się Konkurs. Jeżeli w związku z organizacją Konkursu zostały nabyte prawa (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas dane będą przetwarzane przez cały okres, w którym przysługuje Administratorowi Danych nabyte prawo lub przez okres korzystania z nabytego prawa. Po upływie wskazanych okresów czasu dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje szereg uprawnień:

a. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;

c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże dane osobowe będą w dalszym ciągu przetwarzane w niezbędnym zakresie, jeżeli po stronie Administratora Danych będzie istniał uzasadniony powód;

d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie;

e. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba która zgody udzieliła ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które to przetwarzanie nastąpiło na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba uprawniona powyżej wskazane uprawnienia może wykonać:

a. drogą mailową, wysyłając maila na adres: queen@naturequeen.pl

b. zwracając się pisemnie na adres: Nature Queen Sp. z o.o, ul. Zakładowa 17, 62-064 Plewiska

Składając wniosek dotyczący danych osobowych należy pamiętać o podaniu danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu osoba składająca wniosek sprawniej otrzyma odpowiedź.

7. Jeżeli wyjaśnienia i działania w sprawie danych osobowych okażą się niewystarczające lub wadliwe, osoba zainteresowana może w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:

a. imię i nazwisko;

b. adres zamieszkania;

c. kontaktowy numer telefonu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia Konkursu.

Shopping Cart